گزارش کارآموزی کامپیوتر،شعبه تامین اجتماعی میانه

گزارش کارآموزی کامپیوتر،شعبه تامین اجتماعی میانه

دریافت

گزارش کارآموزی کامپیوتر،شعبه تامین اجتماعی میانه گزارش کارآموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

85
فرمت فایل

doc
حجم فایل

39 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

30

9,900 تومان
گزارش کارآموزی کامپیوتر-شعبه تامین اجتماعی میانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش آشنایی با مكان كارآموزی    تاریخچه تامین اجتماعی و ساختار آن:اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری ازحمایتهای تامین اجتماعی را به عنوان یك حق اساسی وهمگانی قلمداد نموده است در واقع تامین اجتماعی به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی تلقی گردیده  و برخورداری از آن به منظور بازنشستگی،بیكاری ، از كارافتادگی،بی سرپرستی،حوادث ، سوانح ، خدمات بهداشتی درمانی از ضروریات  خاص محسوب می شود .  در ایران تامین اجتماعی با توجه به سابقه طولانی فعالیت از جایگاه ممتازی برخوردار است .این موقعیت در یك فرایند تكاملی حدود 65 ساله با شروع كار صندوق احتیاط وزارت طرق و شوارع در سال 1309 اغاز گردیدو با تصویب قوانین بیمه های اجباری كارگران در سال 1322 بیمه اجباری كارگران در سال 1331   و تامین اجتماعی در سال   1354 تكامل یافته است.نمودار سازمانی وتشكیلات:نمودار سازمانی تركیب رسمی سازمان را منعكس می كند و می تواند بعنوان یك وسیله با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.نمودار سازمانی همچنین می تواند در نشان دادن اختیارات و مسئولیت ها ،فعالیتها و كانالهای ارتباطی موثر واقع شود.نمودار سازمانی مدل تصویری است كه میتواند در تشریح و توصیف و یا روابط سازمانها را یاری دهد.نمودار سازمانی همچنین باید با تغییر واحد های سازمانی و روابط بین آنها تغییر داده شود از مزایای نمودار سازمانی این است كه در تعیین و ارتباط قسمتهایمختلف به عنوان وسیله شناسایی و نیز به عنوان وسیله برقراری ارتباطات و جریان اطلاعات است.نمودار سازمانی نماینگر مقام و مرتبه سازمانی است و به عنوان یك مدل است از فرایند پویای عكس العملهای انسانی است.نمودار سازمانی و تشكیلاتی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد.سازمان تامین اجتماعی میانه پس از مكانیزه شدن شامل قسمتهای زیر می باشد:درآمد،اجرائیات،بازرسی،بیمه شدگان،نام نویسی،اداری،مالی،فرابری داده ها.وظایف هر كدام از این بخش ها با توجه به هدف برنامه ای كه این قسمت ها نوشته شده است بررسی می گردد.امور بیمه شدگان:واحد بیمه شدگان شامل بخش های بایگانی فنی،كاركرد و ریز دستمزد و بیمه شدگان،بیمه شدگان خاص،كمك های كوتاه مدت و كمك های بلند مدت می باشد.اهداف كلی سیستم شامل موارد زیر می باشد:انجام امور مستمری بگیران شامل صدور احكام ، محاسبات گزارشات مربوطه و  بررسی سوابق و تعیین میزان پرداخت انواع كمك های كوتاه مدت به بیمه شدگان مطابق تعهدات قانونی مر بوطه.بایگانی فنی:امكان ثبت اطلاعات مربوط به پرونده فنی بیمه شده گانی كه سوابق پرداخت حق بیمه آنها از سوی واحد نام نویسی و  حساب های انفرادی به سایر شعب و یا ادارات و مراكز ستادی ارسال و یا بلعكس و اصل می گردد.همچنین این سیستم آمار پرونده هایی كه ارسال و یا واصل شده اند و یا از ردیف بایگانی خارج شده اند را مورد احتساب قرار می دهد.كاركرد و ریز دستمزد بیمه شدگان:دسترس سریع به كاركرد و میزان دستمزد مشمول كسر حق بیمه افراد بیمه شده در هر مقطعی از تاریخ دوران اشتغال جهت ملاحظه و یا مشاهده بیمه شده و همچنین برقراری و پرداخت انواع حمایتهای قانونی و یا استداد و انتقال حق بیمه از مهمترین وظایف این سیستم است.بیمه شدگان خاص:دسترسی سریع به كاركرد و میزان دستمزد بیمه شدگان اختیاری از وظایف این بخش است.كمك های كوتاه مدت:احراز شرایط استحقاق و همچنین تعیین مزد متوسط جهت پرداخت انواع قرامات،كمك ازدواج،بیمه بیكاری و همچنین كلید حمایتهای كوتاه مدت،صدور معرفی به كار و استخدام وضعیت از وظایف این بخش می باشد.كمكهای بلند مدت:برقراری و پرداخت مستمری های بازنشستگی ،از كارافتادگی و غرامت نقص مقطوع و بازماندگان،صدور احكام افزایش سالانه و پرداخت كمك عائله مرزی ،عیدی پایان سال و انجام تسویه حساب از وظایف این بخش می باشد.نام نویسی و حسابهای انفرادی:این قسمت شامل نامنویسی و دفترچه و بخش حسابهای انفرادی(سوابق)می باشد و اهداف آن شامل موارد زیر است:الف)نامنویسی كارگاهب)ثبت و نگهداری سوابق گذشتهج)دریافت و ارسال سوابق بین شعب مختلفد)صدور دفترچه دروان و تامین اعتبارو)استخراج و صدور كارنامه سوابقنامنویسی و دفترچه:اهداف و وظایف این قسمت شامل موارد زیر است:الف)نام نویسی كارگاه؛بیمه شدگان و افراد تبعیب)صدور دفترچه درمان و تامین اعتبارج)تنظیم لیست،آمار و نمودارهای مورد نیاز.حسابهای انفرادی:وظایف این بخش شامل موارد زیر است:الف)ثبت،نگهداری و كنترل سوابق گذشته و جاریب)دریافت و ارسال سوابق بین شعب مختلفج)استخراج و صدور كارنامه سوابقوصول حق بیمه ومطالبات:این قسمت شامل باجه دریافت،بانك در آمد،مطالبات می باشد واهداف كلی آن به قرار زیر است:الف) دریافت لیست وحق بیمه كارگر وصدور فیشب) دریافت چك وصدور فیش وانجام اعلامیه بانكج) انجام محاسبات ریاضی وفنید)اعلامیه بدهیو)امور پیمانكارانباجه دریافت:این بخش وظایف زیر رابر عهده دارد:الف)دریافت لیست كارگاه ها،چاپ خلاصه لیست در پشت لیست،حق بیمه كارگاه ها و صدور برگه پرداخت مربوطهب)ورود كاركرد ماهانه،انجام عملیات فنی،صدور اعلامیه ذیحسابیوصدور برگ پرداخت جهت بیمه شده اختیاریج)ایجاد كسور بازنشستگی وانتقال سوابقد)ارائه لیست دریافتی ها،گزارشات وصولی وكاركرد كارگاه هابانك در آمد:وظایف این بخش به این شرح است:الف)دریافت برگ پرداخت های  حق بیمه ایجاد شده در باجهب)دریافت اطلاعات اعلامیه بانكج) ارائه مغایرت اطلاعات فوقد)ارائه آمار دریافتیو)استنتاج در تشخیص سر فصل حساب هاه)تنظیم وصدور اسناد مالیمطالبات:وظایف این بخش به این شرح است:الف)تكمیل یافته های سازمان،توسط انجام بازرسی و حسابرسیب)محاصبه پرونده كارگاههای حقیقی و حقوقیج)محاصبه پیمان و صدور مفاصا حسابد)نگهداری حساب جاری كارگاهو)ورود و نگهداری بدهی های گذشته كارگاهه)پیگیری مطالبات:مطالبات خود شامل بازرسی، محاسبه پرونده،محاسبه پیمان،پیگیری مطالبات،هیت های تشخیص ،اجرائیات می باشد.بازرسی:اهداف و وظایف این بخش شامل موارد زیر است:الف)برقراری نظم و رعایت اولویت در انجام بازرسی از كارگاهب)تهیه اطلاعات سیستم محاسبه پروندهج)شناسایی كارگاههای جدید از طریق انجام پلاك بردارید)برنامه ریزی عملیات روزانه بازرسیو)فراهم نمودن اطلاعات و ابزار جهت مدیریت ،كنترل و برنامه ریزی بازرسی و مدیریت درخواست های بازرس.محاسبه پرونده:وظایف این بخش شامل موارد زیر است:الف)افزایش سرعت و بالا بردن ظریب دقت در براورد بدهی كارگاهب)ایجاد وحدت رویه در محاسباتج)حفظ سوابق بیمه شدگان بازرسید)تجدید محاسبات براوریو)ثبت و نگهداری مكانیزه پرونده مطالباتیه)تهیه اطلاعات مدیریتمحاسبه پیمان:وظایف این بخش شامل موارد زیر است :الف) افزایش سرعتبالا بردن دقت در برآورد بدهی كارگاهب) ایجاد وحدت رویه در محاسباتج) تجدید محاسبات بر آورید) ثبت ونگهداری مكانیزه پرونده مطالباتیو)افزایش وصولی های سازمانه) تهیه اطلاعات مدیریتپیگیری مطالبات:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف) افزایش وصولی های سازمان با اعلام به موقع بدهیب) صدور مكانیزه اعلامیه، اخطاریه، اجراییهج) ثبت اعتراض كار فرما به بدهید) ارسال پرئنده به هیئت های مطالباتیو)انجام عملیات تقسیط بدهیه) ثبت مراحل  مطالباتی و نگهداری حساب جاری كارگاهز) صدور آخرین صورت وضعیت بدهی كارگاههیت های تشخیص:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)تخصیص دهی زمان به پرونده های مطالباتیب)نمایش كلیه مراحل كار در دفتر هیئتج) صدور مكانیزه دعوت نامهد) فراهم نمودن اطلاعات مدیریتاجرائیات:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف) افزایش وصولی های سازمان با اعلام به موقع بدهیب) صدور مكانیزه اجرائیهج) انجام عملیات تقسیط بدهید) ثبت  مراحل مطالباتیو) نگهداری حساب جاری كارگاهه) صدور آخرین صورت وضعیت بدهی كارگاهز) فراهم نمودن اطلاعات مدیریتسیستم های پشتیبانی:این بخش كنترل كلیه امور اداری ، مالی ، حقوق و تداركات سازمان و داده های مربوطه و همچنین اخذ عملیات مالی از سایر سیستم ها را به عهده دارد  و شامل حساب داری، انبار ،حقوق و دستمزد ، دبیر خانه ، بانك تعهدات قانونی ،قوانین مقررات ،بودجه، حضور وغیاب و پرسنلی می باشدحسابداری:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)انجام كلیه امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی و ثبت رخداد های مالی در واحد های سازمان وانعكاس آنها در دفاتر وگزارشات حسابداریب)انجام عملیات پایان دوره مالی شامل صدور اسناد تعدیلی و سود وزیان ،اختتامیه وافتتاحیه و تهیه  طراز آزمایش واحد هاج) تهیه صورت مغایرت دفاتر با صورت حساب های ارسالی از بانك.انبار:این بخش شامل موارد زیر است:الف)ثبت اطلاعات مكان های موجود در انبارب)ثبت اطلاعات اسناد  وارده  و صادرهج)تعریف سطوح دسترسی جهت ایجاد اطلاعات مقداری و ریالید)بروز آوری همسالان اطلاعات مقداری و ریالیو)ارائه گزارشات از موجودی و مصرفی كالااموال:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)ثبت مشخصاتاموال و دارایی های ثابت واحد مربوطهب)انتقال كارت اموال به سایر شعب یا سایر مراكز هزینهج)جستوجوی اموال بر اساس كد عمومی، عنوان مشخصه محل استقرار،شماره پلاك،شماره سند،قسمت یا تاریخ خریدد)تهیه گزارشات مالی از حساب اموال و محاسبه هزینه استهلاكو)سرجمع داری اموال به تفكیك افراد و قسمتهاحقوق و دستمزد:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)محاسبه حقوق بر اساس پرداخت ،كسور،كاركرد و حقوق انواع استخدامیب)تعریف پرداختی ها و كسورات جدیدج)اعمال تغییرات قوانین در محاسبه انواع پرداختی و كسورد)انجام محاسبات معوقهو) محاسبات صندوق ها،بهره برداری،كارانه،عیدیدبیرخانه:این سیستم عهده دار عملیات مالی مربوط به فعالیت های ذیل می باشد:الف)كمك های قانونی كوتاه مدت و بلند مدتب)برگشت مستمریج)واریز وجوه ارسالی از استاند)تهیه صدور مقایرت دفتر روزنامه بانك تعهدات قانونیو)انتقال وجوه سوابق از سازمان به سایر صندوق هاه)صدور سند حسابداریقوانین و مقررات:این سیتم عهده دار كلیه عملیات ثبت و ذخیره مجموعه قوانین،مقررات،دستور عمل ها،بخش نامه های مختلف سازمان تامین اجتماعی و واحدهای تابعه می باشند.این سیستم دارای امكان وارد كردن اطلاعات و مشاهده و سایر توانمندی هایی مانند انواع جستجو و پاره ای تسهیلات دیگر می باشد.بودجه:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)انجام كلیه امر مربوط به اعتبارات واحدها و نیز تعیین مانده اعتبار واحد براساس كدهای بودجه ایب)تهیه صورت مقایسه اعتبارات و عملكرد تعیین انحرافهای آنج)مكان پیش بینی بودجه سال آتی و مقایسه آن با عملكرد فعلی واحدحضورو غیاب:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:  و یا ثبت اطلاعات تایمیكس amano.pw الف)ثبت اطلاعات ورود و خروج ساعتهایتوسط اپراتور ،كه در نهایت منجر به محاسبه كاركرد ماهیانه پرسنل خواهد شد.ب)محاسبه كاركرد براساس شیفت كاری یا برنامه كاری ثبت مرخصی ها و ماموریت ها و كنترل آنها توسط سیستم محاسبه غیبت و اعمال ضرایب غیبت،دریافت تاخیر سرویس،ثبت انواع اضافه كاری و محاسبات مربوطه و محاسبه هزینه غذاپرسنلی:اهداف این بخش شامل موارد زیر است:الف)ایجاد مشخصات هویتی و استخدامی پرسنل شاغل و غیر شاغلب)صدور احكام پرسنلی،حقوق و افزایشی سنواتی و تاثیر آنها روی آخرین وضعیت پرسنلیج)ایجاد اطلاعات مربوطه به تشكیلاتو)ثبت بخش نامه های صادرهADMINآشنایی با كاربری به نام هنگام نصب اولین نت ور در پایه(ریشه)درخت دایركتوری ایجادAdmin كاربر Accontمی شود. حق مدیریت بر ریشه درخت ،و در نتیجه ، حقوق مدیریت بر كل درخت را دارد.ADminشخصی كه اولین سرویس دهنده نت ور درخت دایركتوری را نصب می كند كلمه رمز وارد سیستم می شود.ADmin را مشخص و به عنوان ADmin را دارد برایAccount قدرت بسیار زیادی دارد شخصی كه این ADmin.Accountچون معمولی نیز داشته باشد.  Account دسترسی به شبكه و انجام كارهای غیر مدیریتی باید  را شناسایی كند .ADmin.Account اجازه ندهید هیچكس كلمه رمز به هنگام نصب اولین سرویس گیرنده ایجاد می شود ، حق ADmin.Accountچون و تمامی سرویس دهندگانNDS مدیریت آن شی  سرویس دهنده درخت دایركتوریدیگری كه نصب می شوند را به دست می آورد.های متصل به آن Volume نیز به نوبه خود حق مدیریت دایركتوری ریشه تمام ADminسرویس دهندگان را به دست آورده و بنابراین قابلیت كنترل تمامی حقوق دایركتوریها و فایلهای كل شبكه را بدست می آورد.مطالبی در مورد بانك اطلاعاتیبانك اطلاعاتی:به مجموعه ای از اطلاعات سازمان یافته كه هدف معینی را دنبال می كنند(كلیه داده ها در یك برنامه كاربردی)اطلاق می شود.مزایای استفاده از بانك اطلاعاتی1.جلوگیری از ذخیره اطلاعات تكراری و صرفه جویی در حافظه2.استفاده موثر و مطلوب از حافظه3.تسریع در ذخیره،بازیابی و ویرایش اطلاعات4.مستقل بودن برنامه های كاربردی از داده ها5.تهیه گزارشهای متنوع و اطمینان به صحت آنها6.مدیریت بهینه اطلاعاتمعایب استفاده از بانك اطلاعاتی1.نیاز به برنامه نویسی های حرفه ای و متخصص جهت تهیه برنامه های كاربردی.2.آسیب پذیر بودن برنامه های كاربردی به گونه ای كه اگر بخشی از برنامه صدمه ببیند ممكن است كل سیستم كار آرایی خود را از دست بدهد.با توجه به مزایا و معایب یاد شده ،اغلب برنامه های كاربردی به صورت بانك اطلاعاتی توسط نرم افزارهایی چون: طراحی و تهیه می شوند.Clipper.Faxpro.Dbase.Paradox.Oracle گزارش کاراموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانهکاراموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانهکارورزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانهدانلود گزارش کارآموزی کامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانهکامپیوترشعبه تامین اجتماعی میانهکامپیوترشعبهتامین اجتماعیمیانه

 • تولید سازه های فولادی سبک LSF

  تولید سازه های فولادی سبک LSF دریافت تولید سازه های فولادی سبک LSF تولید سازه های فولادی سبک LSF در قالب 39 اسلاید همراه با تصویر و توضیحات کامل دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 157 فرمت فایل…

 • طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات

  طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات دریافت طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 95 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 Plan Gardening قیمت فایل فقط 7,700 تومان طرح…

 • مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری

  مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری دریافت مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری مطالعه انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتورهای فوق توزیع و روشهای پیشگیری دسته بندی برق…

 • تحقیق شبکه های بی سیم

  تحقیق شبکه های بی سیم دریافت تحقیق شبکه های بی سیم جامع ترین تحقیق در مورد شبکه های بی سیم دسته بندی مخابرات بازدید ها 234 فرمت فایل pdf حجم فایل 602 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 142 47,300 تومان…

 • دانلود آگهی ترحیم 1

  دانلود آگهی ترحیم 1 دریافت دانلود آگهی ترحیم 1 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 57820 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود آگهی ترحیم 1 قیمت فایل فقط 11,000 تومان دانلود آگهی…

 • استرس و ترس دانش آموزان

  استرس و ترس دانش آموزان دریافت استرس و ترس دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مدرسه جامعه ای از دانش آموزان ، معلمان و والدین است…

 • چگونه لیزر سوزاننده بسازیم

  چگونه لیزر سوزاننده بسازیم دریافت چگونه لیزر سوزاننده بسازیم دسته: اندروید بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 2155 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 آموزش طراحی وساخت لیزر آتش زننده قیمت فایل فقط 7,700 تومان در این یرنامه به صورت…

 • پایاننامه کمرویی

  پایاننامه کمرویی دریافت پایاننامه کمرویی با دوستان خود تمر تحلیل داده های تلویحی درمان جسمانی كمرویی دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 135 فرمت فایل pdf حجم فایل 93 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 50 12,100 تومان با دوستان خود…

 • مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی

  مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی دریافت مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات درمورد ساخت و استفاده آنتولوژی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 47 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 مقاله ساپورت بازیابی اطلاعات…

 • پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم 1991

  پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم 1991 دریافت پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم 1991 این پرسشنامه توسط ویسوکی و کروم در سال 1991 ساخته شده است دارای 39 گویه می باشد که دارای 5 مولفه کار سرپرست…

 • پاورپوینت ازدواج و مسایل آن 83 اسلاید، pptx

  پاورپوینت ازدواج و مسایل آن 83 اسلاید، pptx دریافت پاورپوینت ازدواج و مسایل آن 83 اسلاید، pptx دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1242 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 83 این پاورپوینت در موردازدواج ومسایل آن در…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش كاركنان

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش كاركنان دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش كاركنان مبانی نظری وپیشینه تحقیق آموزش كاركنان دسته بندی روانشناسی بازدید ها 205 فرمت فایل doc حجم فایل 43 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 25,300 تومان توضیحات:…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با استیون هال

  دانلود پاورپوینت آشنایی با استیون هال دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با استیون هال این پاورپوینت در 98 اسلاید تهیه شده خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است به همراه این پاورپوینت دو فایل پاورپوینتی و…

 • پاورپوینت جذب سطحی

  پاورپوینت جذب سطحی دریافت پاورپوینت جذب سطحی دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4690 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 استفاده از مواد جامد برای از بین بردن ماده یا موادی از یك سیال را جذب سطحی گویند…

 • گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق

  گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق دریافت گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 70 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 گزارش كارآموزی پیدایش ترانسفورماتور در صنعت برق…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چادگان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چادگان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چادگان این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 150 فرمت فایل zip حجم فایل 16…

 • روش های مطالعه و برنامه ریزی

  روش های مطالعه و برنامه ریزی دریافت روش های مطالعه و برنامه ریزی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 از آن جایی كه برای موفقیت در كنكور عوامل…

 • پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در 35 اسلاید کاربردی و آموزشی

  پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در 35 اسلاید کاربردی و آموزشی دریافت پاورپوینت دیوارها و انواع آن و دیوارچینی در ساختمان های با مصالح بنایی در 35 اسلاید کاربردی و آموزشی دسته:…

 • 12 مقاله در مدیریت دانش

  12 مقاله در مدیریت دانش دریافت 12 مقاله در مدیریت دانش این فایل حاوی 12 مقاله در رابطه با مدیریت دانش است دسته بندی مدیریت بازدید ها 108 فرمت فایل rar حجم فایل 2.237 مگا بایت تعداد صفحات فایل 166…

 • تحقیق معماری نمایشگاه بین المللی

  تحقیق معماری نمایشگاه بین المللی دریافت تحقیق معماری نمایشگاه بین المللی دانلود تحقیق معماری نمایشگاه بین المللی،رساله نمایشگاه بین المللی که بسیار جامع و مفید میباشد دسته بندی معماری بازدید ها 192 فرمت فایل docx حجم فایل 11.169 مگا بایت…

 • پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی

  پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی دریافت پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی پرسشنامه نگرش استادان به یادگیری الكترونیكی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 88 فرمت فایل docx حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان…

 • دانلود تحقیق در موردزمانبندی پردازنده

  دانلود تحقیق در موردزمانبندی پردازنده دریافت دانلود تحقیق در موردزمانبندی پردازنده دانلود تحقیق در موردزمانبندی پردازنده دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 17 فرمت فایل zip حجم فایل 3.747 مگا بایت تعداد صفحات فایل 57 12,100 تومان نام…

 • دانلود پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر)

  دانلود پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر) دریافت دانلود پاورپوینت كایزن (بهبود مستمر) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 462 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 کایزناهداف کایزنهدف از تغییر بهبود مستمر انواع مختلف موداها مدل مدیریت کایزنیویژگیهای کایزن و…

 • دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2 مرکز آرونوف

  دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2 مرکز آرونوف دریافت دانلود پاورپوینت تمرینات معماری 2 مرکز آرونوف دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5004 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 مرکز آرونوف حاصل ترکیب مفاهیم مختلف است مفهوم نسخه خطی…

 • تحقیق پیرامون تلویزیون

  تحقیق پیرامون تلویزیون دریافت تحقیق پیرامون تلویزیون مقدمه تعریف تلویزیون آنچه كه امروزه در اصطلاح عمومی تلویزیون نامیده می شود عبارت است از انتقال پیوسته تمام معلومات قابل رویت یك میدان دید توسط امواج الكترومغناطیسی از یك نقطه به محل…

 • دانلود تحقیق اصول كار با PDMS

  دانلود تحقیق اصول كار با PDMS دریافت دانلود تحقیق اصول كار با PDMS دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 سیستم مدیریت طراحی كارخانه Plant Design Management System یا PDMS یك نرم…

 • کارآموزی اصول نقشه برداری

  کارآموزی اصول نقشه برداری دریافت کارآموزی اصول نقشه برداری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 به طور کلی نقشه برداری را می­توان علم تهیه و پیاده کردن نقشه دانست اما به…

 • مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین

  مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین دریافت مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین مبانی نظری ابتلاء، فتنه، امتحان، تمحیص، تمییز، نظر، نبین دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 84 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • مقاله بررسی جامع افلاطون

  مقاله بررسی جامع افلاطون دریافت مقاله بررسی جامع افلاطون دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مقاله بررسی جامع افلاطون در 16 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد وید و همکاران 1992

  پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد وید و همکاران 1992 دریافت پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد وید و همکاران 1992 1 دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 145 فرمت فایل doc حجم فایل 11 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 3 8,250 تومان…

 • شیوه ارایه مطالب و فرمت نوشتن تحقیق/سمینار و مقاله دوره کارشناسی ارشد رشته-گرایش

  شیوه ارایه مطالب و فرمت نوشتن تحقیق/سمینار و مقاله دوره کارشناسی ارشد رشته-گرایش دریافت شیوه ارایه مطالب و فرمت نوشتن تحقیق/سمینار و مقاله دوره کارشناسی ارشد رشته-گرایش فرمت نوشتن تحقیقسمینار و مقاله دوره کارشناسی ارشد رشتهگرایش شیوه ارائه مطالب علمی…

 • مقاله درباره مفهوم رهبری

  مقاله درباره مفهوم رهبری دریافت مقاله درباره مفهوم رهبری دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 154 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 مقاله درباره رهبری و ارزش های رهبری و معنای و شرایطرهبری از نظر ائمه…

 • پاورپوینت اعتیاد

  پاورپوینت اعتیاد دریافت پاورپوینت اعتیاد دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 380 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 8 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان پاورپوینت درباره اعتیاد 8 اسلاید قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700…

 • کتاب هندسه (2)

  کتاب هندسه (2) دریافت کتاب هندسه (2) دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1604 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 175 کتاب هندسه(2) قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب هندسه(2)/سال سوم اموزش متوسطه/رشته ریاضی و فیزیک/175صفحه/با سلام و احترام…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی

  دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی دریافت دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی بررسی آلودگی صوتی در صنعت نساجی مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد…