گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت

گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت

دریافت

گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت در 505 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

102
فرمت فایل

doc
حجم فایل

470 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

505

16,500 تومان
گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالت در 505 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اولگزارشات حقوقیالف) دفاتر حقوقیب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)ج) اجرای احكام مدنی فصل دومگزارشات كیفریالف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)ب) اجرای احكام كیفریج) دادگاه انقلابد) دادگاه اطفالو) دادگاه تجدید نظر فصل سومگزارشات خانوادهدادگاه خانواده فصل چهارمگزارشات امور حسبیدایره سرپرستیفصل اولگزارشات حقوقیالف) دفاتر حقوقیب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)    الزام به انتقال سند رسمی    قرار تأمین خواسته    درخواست طلاق غیابی    تخلیه    صدور حكم توقف و ورشكستگی    الزام به انجام تعهد    ابطال سند    الزام به انتقال سند    اعسار از پرداخت دیه    ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید    مطالبه طلب    استرداد اثاثیه منزل    صدور حكم تولیت    تخلیه    خلع ید    فسخ مبایعه‌نامه    تخلیه    صدور حكم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفینج) اجرای احكام مدنی    مطالبه مهریه    مطالبه خسارات وارده    مطالبه طلب    ابطال معامله ـ جلب ثالث    تخلیه ملك    تقاضای تأمین خواسته    مطالبه سهم‌الارث    فروش و افراز ملك مشاع    قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید    مطالبه دیه جراحات وارده    فسخ قرارداد    الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت    تعدیل اجاره بهاء    فك رهن    فسخ معامله و استرداد خودرو    رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه كاركرد)    مزایده اموال منقول    فسخ نكاح و مطاله نفقه    مطالبه طلب    مطالبه نفقه    مطالبه اجرت‌المثل    الزام به تسلیم بیع    تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب    مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محكومیت‌های مالی و حبس محكوم علیه)    اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی    حكم به افراز یك قطعه زمین مشاعیفصل دومگزارشات كیفریالف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)    فروش مال غیر    ترك انفاق    صدور چك بلامحل    تصرف عدوانی    استفاده از سند مجعول    فروش مال غیر و كلاهبرداری    فحاشی و ورود به عنف    اعسار از پرداخت دیه    سرقت تعزیری    فروش مال غیر    ترك انفاق    قرار منع تعقیب    صدور چك بلامحل    ایجاد مزاحمت    رابطه نامشروع    خیانت در امانت    تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندیب) اجرای احكام كیفری    قتل عمد    شهادت خلاف واقع    آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار    اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی كیفری    اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامیج) دادگاه انقلاب    نگهداری غیر مجاز اسلحه    حمل و استفاده از مواد مخدر    آزادی مشروط    قاچاق چوب    سلاح شكاری    كشف مواد مخدر در زنداند) دادگاه اطفال    سرقت    ممانعت از تحصیل كودك    ولگردی    مخدوش نمودن شناسنامه    عدم ثبت واقعه ازدواج    زنای غیر محصنه    خودداری از كمك به مصدوم صحنه تصادف    و) دادگاه تجدید نظر    كلاهبرداری    صدور چك وعده‌دار موضوع ماده 13    اثبات مالكیت    چك بلامحل موضوع ماده (3 و 7)    ایراد ضرب و شتم عمدی    جعل    عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی فصل سومگزارشات خوانوادهدادگاه خانواده    تقسیط محكومٌ به    طلاق (خلع)    مطالبه مهریه    الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم    اهداء جنین    طلاق (به لحاظ حرج)    اثبات نسب    دستور موقت مبنی بر عدم خروج از كشور    طلاق (رجعی)    نفقه    طلاق ـ خلع ید    تغییر نام كوچك    قرار تأمین خواسته    فرزند خواندگی    تمكین    گواهی عدم امكان سازش    الزام به استرداد وسایل شخصی    توقیف عملیات اجرایی    مطالبه نفقه آینده    طلاق توافقی (رجعی)    طلاق توافقی (خلع)    طلاق (مبارات)    درخواست اجاره ازدواج    قرار موقوفی تعقیب    استرداد جهیزیه    الزام به تهیه مسكن علیحده    تقاضای ازدواج مجدد    فسخ نكاح    حضانت دائم    گواهی رشد    تعیین وضعیت ملاقات    بذل مدت ازدواج موقت    طلاق خلعفصل چهارمگزارشات امور حسبیدایره سرپرستی    نصب امین    اعلام فوت    قیومیت    اعلام حجر    تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت    حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث    حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر    اعلام مفقودیت    اعلام حجر      «دفاتر حقوقی»    دفاتر شعبات حقوقی شامل 1. دفتر ثبت عرایض، 2. دفتر اوقات، 3. دفتر احكام یا دادنامه،       4. دفتر ثبت اجرائیه     دفتر ثبت عرایض    پس از ارجاع پرونده به شعبه پس از ثبت در دفتر كل در دفتر ثبت عرایض ثبت كه شماره  ردیف دفتر ثبت عرایض به عنوان كلاسه پرونده منظور می‌گردد. دفتر ثبت عرایض شامل شماره، ردیف، تاریخ ثبت، مرجع ارسال كننده، شماره گزارش، خواهان، خوانده، خواسته، شماره ثبت دفتر كل، نتیجه اقدامات انجام شده می‌باشد. پس از ثبت پرونده در دفتر ثبت عرایض مدیر دفتر دادگاه پرونده را از حیث هزینه دادرسی، مشخصات اصحاب دعوی و نسخ ثانی دادخواست و ضمائم به تعداد خوانده یا خواندگان به علاوه یك، كنترل و بررسی و در صورتیكه دادخواست دارای نواقصی باشد در صورت عدم درج مشخصات خواهان و یا عدم شناسایی خواهان مدیر دفتر دادگاه به موجب قرار مستفاد ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره قطعی است و در صورتی كه دادخواست از حیث نشانی خوانده و یا هزینه دادرسی و كسری نسخ ثانی دادخواست و ضمائم و عدم تصدیق ضمائم دادخواست مدیر دفتر دادگاه طی اخطاریه‌ای به خواهان ضمن تسریع موارد نقص متذكر می‌گردد كه ظرف 10 روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمایند. در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه به استناد ماده 54  قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست خواهان را رد كه قرار صادره ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می‌باشد و در صورت رفع نقص پرونده به دادگاه ارسال كه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین از ناحیه دادگاه صادر می‌گردد.    توضیح اینكه هزینه دادرسی در پرونده‌های غیر مالی مبلغ 5000 ریال و در دعاوی مالی مبلغ 000/000/10 ریال به میزان 5/1 درصد و به بالا 2% می‌باشد.     دفتر اوقات    پس از تقدیم دادخواست پرونده ظرف 2 روز تكمیلاً به دادگاه ارسال می‌گردد كه دادگاه با دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان پرونده را به دفتر اعاده دفتر دادگاه در دفتر تعیین اوقات كه شامل كلاسه پرونده، ساعات دادرسی، خواهان، خوانده، خواسته نتیجه دادرسی می‌باشد. برای روز مقرر وقت دادرسی را تعیین و طی اخطاریه‌ای خواهان و خوانده یا خواندگان به دادرسی در موعد مقرر دعوت می‌گردند كه نسخ ثانی دادخواست و ضمائم جهت خوانده یا خواندگان ارسال می‌گردد. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ مدیر دفتر دادگاه اخطاریه را از حیث نحوه و كیفیت ابلاغ كنترل و ضن پرونده در موعد مقرر به دادگاه ارسال خواهد شد. دفتر اوقات دارای 2 نوع وقت می‌باشد كه یكی وقت مقرر كه به نحو فوق اقدام می‌گردد و دیگری وقت نظارت كه تعیین وقت نظارت صرفاً جهت عدم ركود پرونده می‌باشد.     دفتر احكام یا دادنامه    پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه در دفتر ثبت دادنامه ثبت كه شماره آن به عنوان شماره دادنامه یا رای می‌باشد كه دفتر ثبت دادنامه شامل شماره ردیف، تاریخ، شماره پرونده، تاریخ دادخواست، داد برده (محكوم له)، دادباخته یا (محكوم علیه)، خواسته، قاضی صادركننده رأی، تاریخ ختم رسیدگی، تاریخ صدور رأی و شرح دادنامه می‌باشد.10. پس از صدور رأی و ثبت در دفتر دادنامه رأی صادره پس از تایپ و امضای دادگاه جهت ابلاغ برای اصحاب دعوی ارسال می‌گردد و در صورت  عدم قطعیت رأی و اعتراض از ناحیه معترض در صورت غیابی بودن رأی ثبت واخواهی در همان شعبه می‌گردد و در خصوص اعتراض رسیدگی می‌شود و در صورت تجدید نظر اعتراض معترض در دفتر ثبت تجدید نظر ثبت و در صورتیكه تجدید نظرخواهی دارای نواقصی باشد مدیر دفتر دادگاه موارد نقص را طی اخطاریه‌ای به تجدید نظرخواه اعلام تا ظرف 10 روز نسبت به رفع نقص اقدام كند. در صورت رفع نقص نسبت به تبادل لوایح از ناحیه مدیر دفتر اقدام كه موارد را طی اخطاریه به تجدید نظرخواه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابلاغ كه چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز پس از ابلاغ كتباً اعلام نماید.11. پس از انجام تبادل لوایح مدیر دفتر دادگاه پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌نماید. پس از اعاده پرونده از دادگاه مورد نظر در صورت تأیید رأی بدوی در مواردی كه خواسته دعوی از موارد اجرائی باشد بنا به درخواست خواهان یا محكوم له و دستور دادگاه اجرائیه صادر می‌گردد.12. توضیح اینكه هزینه دادرسی در هر مرحله تجدید نظرخواهی برای خواهان 3% خواسته و برای محكوم علیه 3% محكومٌ به بند ب شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای كشور 13. دفتر ثبت اجرائیه14. پس از صدور رأی و قطعیت رأی صادره حسب درخواست محكوم له و دستور دادگاه توسط مدیر دفتر اجرائیه صادر كه اجرائیه صادره پس از امضاء مدیر و رئیس و یا دادرس دادگاه در دفتر ثبت اجرائیه ثبت كه شماره ردیف به عنوان كلاسه پرونده اجرائی منظور می‌گردد.15. اجرائیه صادره جهت ابلاغ به محكوم علیه ارسال پس از اعاده ابلاغ شده از مرجع ابلاغ پرونده اجرایی جهت اجرای مفاد اجرائیه به اجرای احكام مدنی ارسال می‌گردد. فصـــل اولگزارشات حقوقی الف) دفاتر حقوقیب) دادگاه عمومی (حقوقی)ج) اجرای احكام مدنیباسمه تعالینام مرجع كارآموزی: دادگاه حقوقی            نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینیپرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگزارش: (1)                                        كلاسه: 1732/80/1خواهان: حسن با وكالت حاجی محمد….خوانده: محمد ابراهیمتعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین مورد معامله پلاك 298 را مجزا و تفكیك شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یكصد ریالدلایل و ضمانت:1. عین وكالتنامه، 2. فتوكپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده كلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگاندر خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوكالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین بدین شرح كه بموجب مدركیه مورخه 13/3/69 یك قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیكن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنكاف ورزیده است و تقاضای محكومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذكر شده تقاضا نمودند.پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به كلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشكیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود كه خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وكیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارك دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.دادخواست دعوی تقابلخواهان: محمد ابراهیمخوانده: حسنخواسته: دعوی تقابل در پرونده كلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یكصد ریالدلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یك قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرك تحقیقات كشاورزی از قطعات زمینهای شركت تعاونی مسكن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شركت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذكر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.نظر به اینكه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر كدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد كه قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده كه خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده كه موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره 582-4/5/78 در پرونده كلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشكیل جلسه نمود. اظهارات وكیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچكدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حكمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وكالت از سوی موكل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موكل نیز به علت آنكه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملك مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شكایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینكه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شكایت سوای زمین موضوع سند مشتكی عنه می‌باشد حكم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینكه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینكه برای خود سند دریافت كرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موكل می‌باشد.تصمیم دادگاه: نظر به اینكه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به كلاسه‌های ذكر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملك مورد ادعای ضروری می‌باشد.پاسخ استعلام از اداره ثبت كافی و مقصود نیست.عین وكالتنامه وكیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشكیل جلسه نمود. آقای یحیی وكیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وكیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وكیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف كه بموجب مبایعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملك مورد بحث در ملكیت موكل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینكه مالكیت نسبت به عرصه مذكور نداشته مبادرت به اخذ سند مالكیت رسمی نموده است. لذا از آنجا كه برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یكی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالكیت ملك مزبور به شرح پلاك ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه كه سایر اعضاء شركت بر اساس سند عادی شركت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان كراراً مراجعه كردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌كند و اینجانب بر اساس درخواستی كه در پرونده به كلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم كه منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل كه طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومیشماره پرونده:1732/80/1            شماره دادنامه: 125 و 115-30/1/83خواهان: حسن با وكالت آقایان یحیی و حاجی محمدخوانده: محمد ابراهیمخواسته: الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین«رأی دادگاه»در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وكالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یك قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخه 3/3/69 تقدیم نموده است كه هر دو پرونده ضمیمه و توأم یكدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشكیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پرونده‌های استنادی طی كلاسه‌های 167-2012/76/1 شعبه اول دادگاه عمومی و 1013 و 1039/78 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان كه مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینكه پرونده‌های استنادی و دادنامه‌های صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاكی از طرح قبلی همین دعاوی با همین كیفیت بطرفیت یكدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حكم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی صادر می‌نماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره 660 و 582 به این استدلال كه در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذكور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معامله‌ای كه قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حكم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حكم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره 115 و 125/83 از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح كه دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره 582/78 در پرونده كلاسه 167/76 شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال كه معامله فی‌مابین موكل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حكم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیكه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده كه دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد 342 و 361 قانون مدنی می‌بایست مطرح می شد نه اینكه دادگاه رسیدگی كننده حكم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراكه اصلاً چنین دعوایی با چنین كیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا كنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محكومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.تاریخ رسیدگی: 9/6/84               شماره دادنامه: 630-84مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستانهیدت دادرسان:تجدیدنظر خواه: حسن به وكالت یحیی و حاجی محمدتجدید نظرخوانده: محمد ابراهیمتجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 125-115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی«رأی دادگاه»در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وكالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره 125- 115-83 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینكه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وكیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده كه با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وكیل در انجام موضوع وكالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موكل و فلسفه انتخاب دو وكیل به نظر اشكال و خدشه‌ای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره 582 – 78 حكم به بطلان معامله كه البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لكن هر دو دعوی و خواسته‌ای مبنی به تعهدات و جهاتی است كه خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند و ادله و اسناد و وسایل است كه خواهان مثبت ادعایش می‌داند و مطابق بندهای 4 و 6 ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذكر آن در دادخواست است كه خواهان مثبت ادعایش می‌داند و اگرچه دادگاه در رأی سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته می‌بایست رسیدگی نمود كه آیا فسخ و خیار اشتراط و … دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر می‌نمود دعوی فسخ را از این حیث كه جهت ادعا كه عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد 383/69 باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی می‌داند كه جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و اركان آن جمع باشد لذا با خدشه به اركان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی كه جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بی‌اعتبار می‌داند و به این لحاظ رأی معترض علیه كه با توجه به رأی 852- 78 صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست مستند به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی حكم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد. رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدید تظر استان گلستاننام و امضاء قاضی سرپرست باسمه تعالینام مرجع كارآموزی: دادگاه حقوقی            نام و سمت قاضی سرپرست: آقای احسانیپرونده مطروحه مربوط به: شعبه 11 سابق 3 جدیدنام مساله مورد آموزش: اعسار از پرداخت دیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگزارش: (9)                                        كلاسه: 15/83/11خواهان: عبدالهخوانده: 1- رجبعلی 2- ریاست محترم حوزه قضایی دادگستری گرگانتعیین خواسته: صدور حكم اعسار از پرداخت دفعتاً دیه موضوع پرونده كلاسهدلایل و منضمات: محتویات پرونده كلاسه 1516 الی 1514/81/11 و استماع شهادت شهود، استشهادیه محلی، عدم تمكن مال، نداشتن منبع درآمددر خصوص دادخواست تقدیمی آقای عبداله بطرفیت خواندگان بخواسته حكم اعسار از پرداخت دیه بدین شرح كه خواهان به علت ضرب و جرح عمدی در پرونده كلاسه فوق‌الذكر محكوم به پرداخت دیه شده است كه با توجه به بیكاری فصلی قادر به پرداخت آن نمی باشد. از آنجایی كه پرونده مورد بحث پس از جری تشریفات مراحل پایانی خود را سپری كرده و دادنامه بدوی نیز به قطعیت رسیده با لحاظ اینكه فعلاً ایشان در ندامتگاه به سر می‌برد صدور حكم به اعسار و عدم توانای از پرداخت مبلغ دیه تعیینی یا تقسیط آن مورد تقاضا می باشد و در ذیل دادخواست اسامی شهود تعرفه بیان شده. 1- عبداله      2- یحیی        3- قربانپرونده پس از دستور مقام قضائی به شعبه 11 دادگاه عمومی ارجاع و به كلاسه 15/83/11 ثبت دفتر شد.در تاریخ 18/1/83 از رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی به اجرای احكام دادگستری در مورد پرونده فی‌مابین رجبعلی و عبداله جهت اجرای حكم به آن دائره فرستاده. نظر به اینكه پرونده مذكور مورد استناد در پرونده كلاسه 15/83/11 قرار گرفته لذا دستور فرمایید این پرونده به این شعبه ارسال شود. در تاریخ 26/1/83 از معاون قضائی رئیس كل دادگستری استان گلستان به آقای …. به عنوان نماینده دادگستری جهت دفاع از حقوق بیت‌المال در جلسه رسیدگی 13/3/83 حضور یابند.در تاریخ 13/3/83 دادگاه تشكیل جلسه نمود. طرفین در جلسه حضور دارند. آقای عبداله اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد و تقاضای صدور حكم به اعسار را نمودند و خوانده اظهار داشت كه بنده دیه خودم را می خواهم و ایشان وضع مادی خوبی دارد. دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مورد ملاحظه قرار گیرد.در تاریخ 28/5/83 دادگاه تشكیل جلسه نمود. آقای رجبعلی در جلسه حضور دارند و اظهار داشتند آقای عبداله باید دیه را بپردازد و حتماً به صورت نقدی و پرونده استنادی را قبول دارم. دقتر وقت نظارت تعیین 30/8/83در وقت نظارت تعیین شده پرونده استنادی مورد بررسی قرار گرفت در تاریخ 2/10/81 طالب و رجبعلی و حمید علیه …. و عبداله شكایتی به عنوان كتكاری و سرقت گوسفندان طرح نمودند كه برای تحقیقات به كلانتری ارسال شد. بدواً در تاریخ 2/10/81 عبداله نیز شكایتی مطرح نمودند مبنی بر فحاشی و چرانیدن محصولات كشاورزی و ایراد صدمات بدنی و رجبعلی و حمید شكایتی در تاریخ 30/9/81 هم مطرح نمودند. و آقای عبداله به پزشكی قانونی معرفی و رجبعلی و حمید هم گواهی پزشكی قانونی را ارائه نمودند.در تاریخ 30/11/81 دادگاه مراحل قسامه را اجرا نمودند و برای رجبعلی و عبداله قرار تأمین كفالت صادر شد. و در تاریخ 27/12/81 دادگاه تا تشكیل تحقیقات ختم رسیدگی را اعلام و با صدور رأی شماره 1753 الی 1755-81 عبداله را به پرداخت جزای نقدی و پرداخت دیه محكوم نمودند.پس از اعتراض و تجدید نظرخواهی به شعبه محترم سوم تجدید نظر استان گلستان كه تجدید نظرخواهی عبداله گردیده در مورد اعتراض رجبعلی با اصلاح دادنامه نسبت به مقدار دیه نیز عیناً تأیید شد و پرونده جهت اجرای حكم به اجرای احكام ارسال شد.رجبعلی جزای نقدی را پرداخت نمود و تقاضای بازداشت محكوم علیه عبداله را نمودند. محكوم علیه عبداله از پرداخت جزای نقدی و دیه اظهار عجز نمود و روانه بازداشتگاه شد و هم‌اكنون هم در بازداشتگاه می‌باشد.در تاریخ 29/1/84 لایحه تقدیمی آقای عبداله در پرونده كلاسه 316/83/3 موضوع اعسار بطرفیت رجب بدین شرح كه آقای عبداله مبلغ 2 میلیون تومان وجه نقد اعاده نموده كه به شاكی پرونده تودیع نماید و مابقی دیه مقرره را ماهانه مبلغ 40 هزار تومان تا زمان استهلاك مبلغ كل دیه پرداخت نماید و تقاضای رسیدگی نموده است و تصمیم قاضی رسیدگی تعیین و به خواهان اخطار شود كه گواهان خود را در جلسه داداگاه حاضر نمایند.در تاریخ 29/3/84 آقای رادعلی به عنوان گواه در جلسه حاضر گشت و چنین گواهی نمودند كه من هر دو نفر را می شناسم عبداله فرزند چهارم خانواده می‌باشد كه غیر از لباسی كه به تن دارد چیز دیگری ندارد. مال و سرمایه‌ای ندارد و در مورد خرجی و نفقه‌اش را پدرش می‌پردازد. بعضی مواقع او كارگری می‌كند تا خرجی خودش را بدهد. پدرش زمین كشاورزی دارد كه خشك و بی آب و علف می‌باشد و آقای علی به عنوان گواه دوم در جلسه حاضر و چنین گواهی می‌نماید كه من هم آنها را می‌شناسم و همان اظهارات گواه اول را بیان نمودند.در تاریخ 29/3/84 در وقت مقرر دادگاه تشكیل جلسه نمود و طرفین همان اظهارات گذشته در جلسات قبل را بیان نمودند.تصمیم دادگاه: 1- دفتر شرحی به كلانتری اقامت خواهان نوشته شود كه به صورت محسوس و غیرمحسوس از وضعیت مالی و مادی وی تحقیق نمایند تا مشخص شود كه وضعیت مادی وی در چه حدی می‌باشد. 2- شرحی به اجرای احكام نوشته تا تصویری از دادنامه قطعیت یافته به شماره 1153 الی 1155 – 81 در پرونده كلاسه 8636/82/2- ج را پس از محاسبه میزان دیه به نرخ روز به این مرجع ارسال نمایند.پاسخ اجرای احكام در مورد مبلغ دیه در خصوص تعیین دیه محكوم علیه در حق رجبعلی به نرخ روز حسب دادنامه قطعی دادگاه محترم تجدید نظر به میزان 149000000 ریال معادل 14 میلیون و نهصد هزار تومان تعیین گردید و آقای رجبعلی هم به پرداخت دیه در حق آقای عبداله محكوم كه از میزان دیه عبداله كسر شد.و گزارش مرجع انتظامی در خصوص تحقیق از لحاظ وضع مادی آقای عبداله كه پس از انجام تحقیقات مشخص شد كه ایشان فردی است بیكار و هیچگونه منبع درآمدی ندارد.تاریخ رسیدگی: 13/5/84   شماره پرونده: 316/83/3                شماره دادنامه: 636/84خواهان: عبدالهخوانده: 1- رجبعلی 2- ریاست محترم حوزه فضایی دادگستری گرگانخواسته: اعسار «رأی دادگاه»در خصوص دادخواست تقدیم آقای عبداله بطرفیت رجبعلی و ریاست محترم قضایی به خواسته صدور حكم اعسار از پرداخت دیه دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را به دادرسی دعوت نمودند. سپس از گواهان تعرفه شده خواهان با اتیان سوگند تحقیق نموده پرونده كیفری كه منتهی به صدور حكم محكومیت كیفری خواهان شده را مورد ملاحظه قرار داد شرحی به كلانتری محل سكونت خواهان نوشته تا از وضعیت مالی و مادی و معیشتی وی تحقیق شود. اما دادگاه از توجه به مودای گواهی گواهان كه وضعیت مالی و اقتصادی بد خواهان را به تصویر كشیدند و اینكه خواندگان دلیل و مدركی جهت تمكن مالی خواهان برای پرداخت دیه مقرر در دادنامه‌های موصوف در حق آقای رجبعلی را محرز و مسلم می‌داند فلذا دادگاه مشارالیه را برای پرداخت دیه معسر و با موجه و مثبت دانستن خواسته خواهان مستنداً به ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 26 قانون اعسار حكم به اعسارش از پرداخت دیه در حق آقای رجبعلی به طور موقت صادر و اعلام می‌گردد و این رأی مانع از ایفای حقوق آقای رجبعلی از اموالی كه درآینده آقای عبداله به دست خواهد آورد نخواهد شد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در داگاه تجدید نظر استان می‌باشد.رئیس شعبه 3 دادگاه عمومیدر تاریخ 19/10/84 لایحه اعتراضی آقای رجبعلی نسبت به دادنامه اصداری اولاً دادنامه صادره در مورخ 5/7/84 در روستای سید میران به اهالی روستا داده شده و پس از مدت زمانی در حدود 15 روز قبل این دادنامه توسط اهالی به دست اینجانب رسید و چون دادنامه مورد قبولم نیست بدواً تقاضای قبول جهت اعتراض به دادنامه بدوی ثانیاً آقای عبداله فردی راننده و كشاورز می‌باشد و درآمد زیادی دارا می‌باشد و برای نپرداختن دیه اینجانب با معرفی شهود واهی و شهادت كذب آنان مورد قبولم نیست. ثالثاً آقای عبداله در دادخواست تقدیمی درخواست تقسیط دیه را نموده ولی از طرفی آن شعبه محترم اعلام كه كلاً وی معسر می‌باشد. اینجانب بابت درمان خود كه ناشی از مضروب شدن توسط نامبرده می‌باشد متحمل هزینه‌های زیادی شده‌ام و تقاضای تجدید نظرخواهی را نمودند.   دادخواست تجدید نظرخواهیتجدید نظرخواه: رجبعلیتجدید نظرخوانده: عبدالهتجدید نظرخواسته: تقاضای بدواً قبول عذر جهت اعتراض ( به علت تأخیر در اعتراض) و اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 636/84 در پرونده كلاسه 316/83/3 جدلائل: به استناد لایحه پیوستی و شرح متنبه آقای رجبعلی اخطار شد كه گواهان خود را در داگاه حاضر نماید.از آقای درویش به عنوان گواه تحقیق شد. بدین شرح كه زمانیكه سرشان شلوغ بود دادنامه بدستشان رسیده است و فراموش كردند كه آن را به برادرشان بدهند و یك روز برادرش عصبانی نزد ایشان آمده و گفته است كه چرا رأی را به من ندادی بنده از ایشان عذرخواهی كردم و دادنامه را به او دادم.دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات خواهان و گواه تعرفه شده وی كه دادنامه به وی ابلاغ شد به استناد از ماده 302 و 83 قانون آئین دادرسی مدنی كه اشاره دارد در كلیه مواردیكه به موجب این بحث اوراق به غیر از مشخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.ابلاغ دادنامه شماره 636 – 84 در تاریخ 5/7/84 به برادر خوانده ردیف اول آقای درویش دارای اعتبار نمی‌داند فلذا شروع مهلت تجدید نظرخواهی مشارالیه از تاریخ اطلاع وی می‌باشد كه مشارالیه دادخواست خود را تنظیم و تقدیم نموده است. فلذا بنا به مراتب فوق دادگاه تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی را در مهلت قانونی دانسته و چنانچه نواقصی ندارد به دادگاه تجدید نظر ارسال شود.در تاریخ 7/2/85 لایحه تقدیمی آقای عبداله كه درخواست تأیید و استواری حكم بدوی را تقاضا نمودند و عنوان نمودند كه تجدید نظرخواه با عناوین غیر واقع در لایحه دفاعیه خویش و عنوان اینكه بنده دارای مال و اموال می‌باشم نسبت به رأی صادره معترض می‌باشد در صورتیكه بنده مدت 1 سال و نیم در بازداشت بودم و حالیه كه مدت 8 ماه نیز است كه آزاد می‌باشم و هیچگونه منبع درآمدی نداشته و ندارم.تاریخ رسیدگی: 18/2/85   كلاسه پرونده: 192/85/5 ت   شماره دادنامه: 258/85مرجع رسیدگی: شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استانهیأت دادرسان:تجدید نظرخواه: رجبعلیتجدید نظرخوانده: عبدالهتجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 363/84 ش سوم دادگاه عمومی«رأی دادگاه»در خصوص تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی به طرفیت آقای عبداله دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسیهای انجام گرفته از ناحیه دادگاه بدوی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده رأی صحیح و صائب و بر اساس ترتیبات و تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی اصدار یافته و از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی كه نقض دادنامه مارالاشاره شود به عمل نیامده است. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دعوی تجدید نظرخواهی حكم به تأیید و استواری دادنامه مارالذكر صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است. ضمناً با توجه به اعسار تجدید نظرخواه و عدم تضییع حقوق مسلمان دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. رئیس شعبه 5 دادگاه تجدید نظر ـ مستشار دادگاه تجدید نظرنام و امضاء قاضی سرپرست نظریه كارآموزلحاظ محتویات پرونده از جمله طی مراحل رسیدگی و دقت نظری كه دادگاه محترم بدوی در صدور حكم اعسار داشته مؤید رعایت موازین قانونی در صدور رأی مرقوم می‌باشد.  گزارش کاراموزی گزارشات عملی وکالتکاراموزی گزارشات عملی وکالتکارورزی گزارشات عملی وکالتدانلود گزارش کارآموزی گزارشات عملی وکالتگزارش عملیوکالتکارآموزی حقوقکار حقوقیکارآموزی رشته حقوقکارآموزی عملی وکالتکارآموزی دوره وکالتدانلود کارآموزی حقوقدانلود کارموزی وکالتدانلود گزارش دوره وکالت

 • تحقیق فیزیولوژی ورزشی 32 ص

  تحقیق فیزیولوژی ورزشی 32 ص دریافت تحقیق فیزیولوژی ورزشی 32 ص دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 فیزیولوژیورزشی32صفهرستمندرجاتنیرویماهیچهاستقامتماهیچهانعطافماهیچهاستقامتقلبیوریوی فیزیولوژی ورزشی 32 ص قیمت فایل فقط 4,400 تومان توضیحات : دانلود…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 81

  طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 81 دریافت طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 81 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2293 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت…

 • گزارش کارآموزی طرح تهیه ماكارونی

  گزارش کارآموزی طرح تهیه ماكارونی دریافت گزارش کارآموزی طرح تهیه ماكارونی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 67 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 مصرف انواع ماكارونی در جهان به دلایل مختلف افزایش یافته و همچنان مصرف…

 • بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشك (داخلی و خارجی)

  بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشك (داخلی و خارجی) دریافت بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشك (داخلی و خارجی) دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 بررسی بازار سبزیجات خشك قیمت فایل…

 • پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محیط بازاریابی

  پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محیط بازاریابی دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار تالیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محیط بازاریابی دسته: مدیریت بازدید:…

 • دانلود کتاب فارسی تصویری آموزش مدیریت سرورهای لینوکسی

  دانلود کتاب فارسی تصویری آموزش مدیریت سرورهای لینوکسی دریافت دانلود کتاب فارسی تصویری آموزش مدیریت سرورهای لینوکسی کتاب آموزش قدم به قدم مدیریت سرورهای لینوکسی دسته بندی معماری بازدید ها 145 فرمت فایل zip حجم فایل 5.05 مگا بایت تعداد…

 • صفر تا 100 آموزش کاربردی ایکسل

  صفر تا 100 آموزش کاربردی ایکسل دریافت صفر تا 100 آموزش کاربردی ایکسل دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 26896 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 صفر تا 100 آموزش کاربردی ایکسل قیمت فایل فقط 7,700…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک دریافت پاورپوینت تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2569 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود پاورپوینت با عنوان تجزیه و تحلیل ترمینال نیویورک در قالب pptx،…

 • هفت تیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  هفت تیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت هفت تیر طراحی شده در سالیدورک و کتیا Catiasolidworksدانلود تحقیق سالیدورکدانلود تحقیق نقشه کشی صنعتیدانلود تحقیق کتیانقشه های اجرایی هفت تیرنقشه های اجرایی هفت تیر طراحی شده در سالیدورکتحقیق سالیدورکتحقیق نقشه…

 • پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل

  پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل دریافت پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل پکیج آموزش تحلیل رفتار متقابل دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 31 فرمت فایل docx حجم فایل 7 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 18,700 تومان  پکیج آموزش تحلیل…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان قزوین

  نقشه کاربری اراضی شهرستان قزوین دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان قزوین شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قزوین (واقع در استان قزوین) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت ایران خودرو دیزل در سال 83 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکتایران خودرو دیزل در سال…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل

  دانلود فایل ورد Word بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی تغییرات رابط کاربری بر نحوه تعامل کاربر با شبکه های اجتماعی و ارائه مدل عنوانبررسی…

 • دانلود کارآموزی کامپیوتر - طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز 27 ص

  دانلود کارآموزی کامپیوتر - طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز 27 ص دریافت دانلود کارآموزی کامپیوتر - طراحی و نصب شبكه Lan دانشگده ادبیات و زبان خارجه تبریز 27 ص دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی…

 • مدیریت فناوری اطلاعات

  مدیریت فناوری اطلاعات دریافت مدیریت فناوری اطلاعات دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 در این مقاله مروری اجمالی بر مهمترین مهارت‌های عمومی یك مدیر فناوری اطلاعات خواهیم داشت قیمت…

 • بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری

  بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری دریافت بررسی ارتباط بین مشخصات دموگرافیکی روسا مدیران و کارکنان بیمارستانهای استان قم با سبک های رهبری دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc…

 • پاورپوینت بهداشت حرفه ای در كشاورزی

  پاورپوینت بهداشت حرفه ای در كشاورزی دریافت پاورپوینت بهداشت حرفه ای در كشاورزی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 دانلود پاورپوینت بهداشت حرفه ای در كشاورزی بررسی بهداشت حرفه ای در…

 • دانلود پاورپوینت پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی 3d panel

  دانلود پاورپوینت پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی 3d panel دریافت دانلود پاورپوینت پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی 3d panel این مجموعه شامل 10پاورپوینت در56273925203355577157اسلاید می باشدخلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری درلینک زیرارائه شده استبه همراه…

 • پاور پوینت درس اصول مهندسی اینترنت | رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

  پاور پوینت درس اصول مهندسی اینترنت | رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دریافت پاور پوینت درس اصول مهندسی اینترنت | رشته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار پاور پوینت درس اصول مهندسی اینترنت رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار دسته بندی…

 • گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین

  گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین دریافت گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین گزارش کاراموزی اداره برق قسمت خدمات مشترکین دسته بندی برق بازدید ها 331 فرمت فایل docx حجم فایل 901 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 53…

 • دانلود تحقیق پدافند عامل و غیرعامل

  دانلود تحقیق پدافند عامل و غیرعامل دریافت دانلود تحقیق پدافند عامل و غیرعامل دسته: علوم نظامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به کارگیری جنگ افزارو تسلیحات…

 • تاثیر بکارگیری مدل فرا¬تئوری پیرامون فعالیت-های فیزیکی، بر شاخص¬های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2

  تاثیر بکارگیری مدل فرا¬تئوری پیرامون فعالیت-های فیزیکی، بر شاخص¬های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2 دریافت تاثیر بکارگیری مدل فرا¬تئوری پیرامون فعالیت-های فیزیکی، بر شاخص¬های سلامتی بیماران دیابتی نوع 2 چكیده سابقه و هدف در حال حاضر، 53 درصد جمعیت کشور…

 • پرسشنامه رابطه ولی فرزندی: مادر مارک فاین و همکاران 1983

  پرسشنامه رابطه ولی فرزندی: مادر مارک فاین و همکاران 1983 دریافت پرسشنامه رابطه ولی فرزندی: مادر مارک فاین و همکاران 1983 دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 پرسشنامه رابطه ولی…

 • جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2 ( American English file 2 )

  جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2 ( American English file 2 ) دریافت جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2 ( American English file 2 ) دانلود جواب جواب کتاب انگلیسی امریکن انگلیش فایل 2 ( American English file…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار دسته: تولیدی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 493 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید سیم خاردار در 33 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول…

 • مروری بر ویژگی های نسخه 5.0.1 بانك اطلاعاتی MySQL

  مروری بر ویژگی های نسخه 5.0.1 بانك اطلاعاتی MySQL دریافت مروری بر ویژگی های نسخه 5.0.1 بانك اطلاعاتی MySQL دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 اشاره بانك اطلاعاتی معروف…

 • طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری

  طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری دریافت طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری طرح توجیهی باغ زیتون 100 هکتاری سود ناویژه محاسبه نقطه سر به سر تولید سود ویژه محاسبه كارمزد وام جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهیلات دسته بندی…

 • دانلود تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

  دانلود تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین دریافت دانلود تحقیق نقش سیستم های اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13…

 • دانلود مقاله مراحل تولید عسل

  دانلود مقاله مراحل تولید عسل دریافت دانلود مقاله مراحل تولید عسل دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 69 عسل شان پس از خروج از كندو در گرمخانه قرار داده شده…

 • پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تاکید بر حوزه نفتی

  پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تاکید بر حوزه نفتی دریافت پاورپوینت معامله پایاپای (SWAP) با تاکید بر حوزه نفتی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1378 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود پاورپوینت با موضوع معامله پایاپای…

 • پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک

  پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک دریافت پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1916 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پاورپوینت اهمیت و چگونگی تعیین وزن خشک دارای 24 اسلاید…

 • حمایت از حقوق مالكیت معنوی

  حمایت از حقوق مالكیت معنوی دریافت حمایت از حقوق مالكیت معنوی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 تحقیق رشد نقدینگی متشکل از 52 صفحه ، در قالب word قابل ویرایش و…

 • جواب تمرینات کتاب Top Notch 3 Workbook Second Edition

  جواب تمرینات کتاب Top Notch 3 Workbook Second Edition دریافت جواب تمرینات کتاب Top Notch 3 Workbook Second Edition دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4587 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 جواب تمرینات کتاب Top…

 • پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به همراه حل تشریحی مسائل کتاب)

  پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به همراه حل تشریحی مسائل کتاب) دریافت پاورپوینت کتاب حسابداری صنعتی (2) تالیف محمود عربی و نسرین فریور (به همراه حل تشریحی مسائل کتاب) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت…

 • اسلاید در مورد قواعد عربی 2

  اسلاید در مورد قواعد عربی 2 دریافت اسلاید در مورد قواعد عربی 2 دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1954 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 اسلاید در مورد قواعد عربی 2 پاورپوینت قواعد عربی دهم اسلاید…