گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری

گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری

دریافت

گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری در 175 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

129
فرمت فایل

doc
حجم فایل

95 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

175

12,100 تومان
گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری در 175 صفحه ورد قابل ویرایش گزارش شماره 1         «ماه اول کارآموزی»        مورخ 10/4/1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی  مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.4- کلاسه پرونده: 19/855- تاریخ جلسه: 10/4/شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/ روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).متن تأمین دلیل:اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و  خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/ به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت … وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.م: متن دادخواست:… خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/ را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: … که وقت رسیدگی را به روز 10/4/ ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفادهمی باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازهگرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.6- در تاریخ مقرر 10/4/ جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:به تاریخ 10/4/ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر  نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.رأی دادگاه   شماره دادنامه: 85001300012087  تاریخ 10/4085    شماره پرونده: 19/857- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/ به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/ نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.نظریه کارآموزابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی …) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.گزارش شماره 3      «ماه دوم کارآموزی»          مورخ 14/5851- خواهان ها: ایرج زمانی مهر2- خواندگان: نسرین میری لواسانی3- خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره موضوع اجاره نامه عادی 19/2/ به علت عدم پرداخت اجاره بها و خسارت ناشی از هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم.4- کلاسه پرونده: 260/845- تاریخ جلسه: 14/5/1- خواهان دادخواستی در تاریخ 30/7/ به طرفیت خوانده به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:الف: خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره به شرح متن دادخواست.ب: دلائل: فتوکپی برگشت چک (به عنوان ودیعه) فتوکپی قرارداد اجارهج: متن دادخواست:… در تاریخ 19/2/ در آژانس صاحب قرانیه قرار بر اجاره آپارتمان مسکونی به خوانده شد. ایشان مبلغ 10 میلیون ریال نقداً و اجاره یک ماهه را به عنوان اجاره اولیه نقداً پرداخت کردند و قرار شد چند فقره چک به عنوان اجاره ماهانه به آژانس آورده و برگ اجاره نامه را دریافت و با آژانس تسویه حساب کند. کلیه آپارتمان را جهت نظافت دریافت نمودند. بلافاصله ایشان به آپارتمان نقل مکان کرده و آن جا را تصرف نمودند. در اعتراض، ایشان مدعی شدند مبلغ 10 میلیون ریال ودیعه باقی مانده را بصورت چک پرداخت کردند و چون دسته چک ایشان آماده نیست لذا تصرف محل حق قانونی ایشان است. در تاریخ 5/3/ چک ودیعه ایشان برگشت خورده. ایشان اجاره بها را به آژانس می پردازند که در تاریخ 27/6/ سه ماه اجاره توسط آژانس به اینجانب پرداخت شد. با عنایت به بند 13 قرارداد تقاضای فسخ اجاره نامه را دارم و ضمناً خسارات ناشی از هزینه دادرسی را خواهانم.2- در تاریخ 20/11/ به طرفین ابلاغ میشود که در وقت مقرر 7/12/ جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.3- به تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:به تاریخ 7/12/ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل می شود. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد آقای ایرج زمانی مهر و خانم نسرین میری لواسانی در دادگاه حضور دارند. نامبردگان اظهار داشتند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه با یکدیگر به توافق رسیدیم که در تاریخ 20/1/ عمل مورد اجاره توسط اینجانبه نسرین میری لواسانی تخلیه و تحویل آقای زمانی محو شود و مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان هم بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه به ایشان پرداخت شود. حاضرین اضافه نمودند. تقاضای صدور گزارش اصلاحی را بر این مبنا داریم. عرض نداریم.4- در تاریخ 7/12/ دادگاه گزارش اصلاحی میدهد که در پایان گزارش شرح آن داده میشود.5- گزارش اصلاحی در تاریخ 7/12/ به ایرج زمانی مهر و نسرین میری لواسانی ابلاغ میشود.6- در تاریخ 22/1/ زمانی مهر یک لایحه میدهد:که با توجه به انجام مذاکرات اصلاحی و صدور گزارش اصلاحی در محضر محترم دادگاه در مورخ 7/12/ که بنا به مفاد آن خوانده محترم می بایست تا تاریخ 20/1/ آپارتمان این جانب را تخلیه و تحویل نمایند و اجور معوقه خود را پرداخت نمایند ولی متأسفانه از اقدام سرباز می زند. لذا با تقویم این لایحه تقاضای اجرای گزارش اصلاحی فی مابین را از محضر دادگاه دارم.7- در تاریخ 26/1/ اجرائیه صادر میشود. که طبق آن محکوم علیها محکوم است به تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی شماره 1834 مورخ 19/2/ و تحویل آن به محکوم له و پرداخت مبلغ 1 میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 850000 ریال هزینه اجرائی.8- در تاریخ 4/3/ یک برگ اجرائیه به نسرین میری لواسانی داده میشود.9- در تاریخ 10/3/ مدیریت دفتر به مدیریت اجرای احکام نامه میدهد که یک برگ فتوکپی مصدق اجرائیه شماره 85006800040001 به انضمام فتوکپی مصدق حکم صادره و ابلاغ شده آن به خواهان آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت نسرین میری لواسانی جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال گردد.10- در تاریخ 21/3/ ، نامه ای به مدیر دفتر داده میشود به این مضمون که احتراماً به پیوست پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج آن واحد به انضمام فتوکپی مصدق دستور مورخ 21/3/ ریاست محترم دادگاه جهت اجرای مفاد آن ارسال گردد.11- به تاریخ 21/3/ جلسه ای در وقت مقرر تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:به تاریخ 21/3/ در وقت فوق العاده پرونده فوق الذکر و پرونده فوق الذکر و پرونده اجرائی تحت نظر است با عنایت به این که محکوم علیها به تکلیف قانونی خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل ننموده و محکوم له ضمن اعلام ؟؟ از معرضی اموال وی تقاضای بازداشت نامبرده را به منظور وصول محکوم به کرده است که درخواست مطروحه با توجه به شرایط موجود موجه و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مندرج معطوف به بند ب ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مذکور می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر موافقت خود را در مورد بازداشت محکوم علیها تا زمان پرداخت محکوم به یا معرفی حال در جهت وصول محکوم به یا اثبات اعسار نامبرده در دادگاه اعلام می نماید، مقرر می گردد دفتر پرونده اجرائی به همراه تصویری از تصمیم متخذه دادگاه به منظور اقدام مقتضی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شود.12- در تاریخ 21/3/ مدیر دفتر شعبه به مدیر اجرای احکام مجتمع، نامه میدهد که به پیوست عین پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج حاوی 10 برگ متضمن دستور مورخ 21/3/ قاضی محترم اجرای احکام جهت اقدام قانونی ارسال میگردد.رأی دادگاهشماره دادنامه 850044000220100   تاریخ 14/5/ شماره پرونده 260/8413- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل: در تاریخ 14/5/ در خصوص دعوی آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت خانم نسرین میری لواسانی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره نامه عادی شماره 18340 مورخ 19/2/ بعلت تخلف مستأجر دائر بر عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارت دادرسی، نظر به این که متداعین، ضمن حضور در جلسه دادرسی و انجام مذاکرات اصلاحی به این ترتیب با یکدیگر به توافق رسیدند که خوانده دعوی در تاریخ 20/1/ محل مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان دهد و مبلغ 10میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه و تحویل به ایشان پرداخت نماید و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مقررات مواد 178-180-181-182-183-184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقبول و موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق نسبت به طرفین – وراث- قائم مقام قانونی ایشان نافذ – معتبر – لازم الاجر و قطعی است.نظر کار آموزاز آن جایی که قرارداد اجاره در سال 84 تنظیم شده است. مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 می شود.در ماده 4 این قانون اشاره شده است در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه و … از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. حال آن که مستأجر 10 میلیون تومان نقد به عنوان ودیعه پرداخت کرده، در حالیکه در رأی دادگاه تکلیف آن مشخص نشده است.و نیز طبق ماده 2 همان قانون: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شوند و …» و هم چنین بنا به ماده 468 قانون مدنی: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است.» در صورتی که در قرارداد تنظیمی فیمابین مدت اجاره ذکر نشده است و مستأجر نیز نسخه ای از قرارداد را دارا نیست. ولی دادگاه محترم به این موضوع توجهی نشان نداده است.ولی اگر از مسائل فوق الذکر بگذریم، رأی دادگاه با توجه به مواد قانونی اشاره شده در آن محمول بر صحت می باشد.گزارش شماره 4     «ماه دوم کارآموزی»      مورخ 29/5/1- خواهان ها: مرضیه جامعی قمصری2- خواندگان: ریاست محترم مجتمع قضائی3- خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وراثت4- کلاسه پرونده: 622/845- تاریخ جلسه: 29/5/شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:1- خواهان در تاریخ 26/12/ دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:الف: خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وارثتب: دلائل: فتوکپی شناسنامه وراث – گواهی فوت – گواهی مالیات بر ارث. استشهادیهج: متن دادخواست:… شادروان مرحوم سید اسماعیل سید محمد علی در مورخه 15/8/ دارنافی را وداع گفته است که ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: همسر: مرضیه جامعی قمصری. پسران: سید مهدی سید محمد علی و دختران: مهسا و مونا سید محمد علی. متوفی به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. لذا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را از محضر دادگاه محترم دارم.2- البته این طور که اینجانب متوجه شدم، گویا ابتدا دادخواست مورد نظر با تعطیلات نوروزی مواجه می شود و بعد از آن هم به دلیل مشخصی دادخواست را مسترد می کند. ولی بعد از مدتی به تاریخ 26/4/85 تحت آن کلاسه پرونده دادخواست خود را به جریانمی اندازد.3- متن نامه درخواست چاپ آگهی به متن زیر می باشد:… به پیوست دو نسخه آگهی ارسال می گردد. مقتضی است تا در یکی از جراید کثیر الانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد.موضوع آگهی: ماده 361 قانون امور حسبی و حصر وراثت، تعداد دفعات انتشار: یکبار4- این آگهی در روزنامه درج می شود تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.شماره دادنامه: 8500610001300540 تاریخ 29/5/ شماره پرونده 622/رأی دادگاهدر تاریخ 29/5/ گواهی حصر وراثت صادر می شود، به این متن:خواهان به مشخصات فوق به استناد استشهادیه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه دادخواستی به شماره 84009100000203904 تقدیم این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته که شادروان به مشخصات فوق الذکر در تاریخ 15/8/ در اقامتگاه دایمی خود در گذشته که پس از انجام تشریفات قانونی و عدم وصول اعتراض سرانجام در تاریخ 29/5/ در وقت فوق العاده شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و گواهینامه مالیات بر ارث، گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص فوق الذکر بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن شادروان پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد سهم زوجه  از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار و بقیه به نسبت سهم پسر دو برابر سهم یک دختر تعیین و اعلام میگردد.اعتبار قانونی این گواهینامه نامحدود می باشد.نظر کارآموز1- نکته قابل توجه این که طبق م 360 قانون امور حسبی برای تصدیق انحصار وراثت یک درخواست نامه کتبی کفایت می کند: (درخواست نامه کتبی … بین وراث و متوفی تنظیم نموده) و بنابراین احتیاجی نیست که حتماً در درخواست، خوانده دعوی را ریاست دادگستری یا مجتمع معرفی نمایند. (البته در بعضی دادگاهها رویه بر خلاف این امر می باشد).2- در آخر رأی دادگاه ارزش ریالی متوفی تقویم نشده است و دادگاه محترم به این موضوع توجه نکرده است که البته با توجه به درخواست چاپ آگهی می توان به این نکته رسید که ماترک متوفی بیش از 10 میلیون ریال بوده والا بر طبق ماده 364 قانون امور حسبی احتیاجی به نشر آگهی نبود.3- دادگاه می بایست در انتهای رأی قابل تجدید نظر بودن یا نبودن گواهی را اعلام می نمود چرا که بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی رد درخواست تصدیق وراثت قابل تجدید نظر است.در دادخواست: آخرین اقامتگاه متوفی ذکر نشده که البته دادگاه محترم به این نکته توجهی نشان نداده است.  گزارش کاراموزی در دادگستری وکالتکاراموزی در دادگستری وکالتکارورزی در دادگستری وکالتدانلود گزارش کارآموزی در دادگستری وکالتوکالت در دادگستریوکالت

 • دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دریافت دانلود پاورپوینت انضباط، اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان (فصل دوازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دسته: مدیریت بازدید: 2 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 166 کیلوبایت…

 • دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور سنگاپور

  دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور سنگاپور دریافت دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور سنگاپور دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5782 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 سنگاپور تاریخچه سنگاپور موقعیت جغرافیایی سنگاپور آب وهوای سنگاپور فرهنگ و آداب…

 • آسم چیست

  آسم چیست دریافت آسم چیست دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 آسم چیست در 25 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc قیمت فایل فقط 15,400 تومان  آسم چیست در 25…

 • تاثیر رویكرد اعتدال گرایی نخبگان بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران

  تاثیر رویكرد اعتدال گرایی نخبگان بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران دریافت تاثیر رویكرد اعتدال گرایی نخبگان بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 341…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان خواف

  نقشه کاربری اراضی شهرستان خواف دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان خواف شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان خواف (واقع در استان خراسان رضوی) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا…

 • دانلودکارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص

  دانلودکارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص دریافت دانلودکارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص دانلودکارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه 15 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 22…

 • تحقیق آجر نمای دولومیتی

  تحقیق آجر نمای دولومیتی دریافت تحقیق آجر نمای دولومیتی تحقیق آجر نمای دولومیتی دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 145 فرمت فایل zip حجم فایل 2.409 مگا بایت تعداد صفحات فایل 69 12,100 تومان تحقیق آجر نمای دولومیتی هرست مطالب…

 • آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت

  آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت دریافت آشنایی با شغل طراحی وب یا اینترنت این تحقیق جهت آشنایی با شغل طراح وب یا در زمینه اینترنت بوده و در 30 صفحه در قالب word تهیه و به صورت فرمت…

 • مدل‌سازی واكنش كاتالیستی اكسایش متانول به فرمالدیید در یك راكتور بستر سیال

  مدل‌سازی واكنش كاتالیستی اكسایش متانول به فرمالدیید در یك راكتور بستر سیال دریافت مدل‌سازی واكنش كاتالیستی اكسایش متانول به فرمالدیید در یك راكتور بستر سیال دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • مدل آماده هواپیما جنگنده F16

  مدل آماده هواپیما جنگنده F16 دریافت مدل آماده هواپیما جنگنده F16 دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 33542 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود مدل آماده جنگنده اف 16 در فرمت SAT قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی

  پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی دریافت پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی پاورپوینت سیستم‌های اطلاعاتی دسته بندی فناوری اطلاعات بازدید ها 118 فرمت فایل doc حجم فایل 144 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 8,800 تومان سیستم‌های اطلاعاتی تعریف سیستم اطلاعاتی                  ساختار کلی یک سیستم…

 • تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی

  تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی دریافت تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی در این مقاله درباره تکنیک ها و زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی توضیح داده شده تعداد صفحات آن 34 می باشد و…

 • فایل لایه باز گلاب طراحی شده با فتوشاپ psd

  فایل لایه باز گلاب طراحی شده با فتوشاپ psd دریافت فایل لایه باز گلاب طراحی شده با فتوشاپ psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3205 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق خانواده (فصل دوم تحقیق) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 140 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • تحقیق در مورد مبحث تابع

  تحقیق در مورد مبحث تابع دریافت تحقیق در مورد مبحث تابع دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتیب معین را یك زوج مرتب گویند…

 • حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل ششم

  حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل ششم دریافت حل تمرین سیستم های فازی و کنترل فازی (تشنه لب)، فصل ششم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 12320 کیلوبایت تعداد…

 • مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن

  مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن دریافت مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 390 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 مبانی نظری و پیشینه اختلال بدشکلی بدن…

 • دانلود پاورپوینت تغییر بیان ژن های آنتی اکسیدان تحت تنشهای محیطی مختلف

  دانلود پاورپوینت تغییر بیان ژن های آنتی اکسیدان تحت تنشهای محیطی مختلف دریافت دانلود پاورپوینت تغییر بیان ژن های آنتی اکسیدان تحت تنشهای محیطی مختلف دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4259 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18…

 • شاهكاری از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژیك

  شاهكاری از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژیك دریافت شاهكاری از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژیك دوستان عزیز این مجموعه درباره شاهكاری از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژیك میباشد که در قالب افیس ورد ارئه…

 • اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی

  اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی دریافت اسید نوکلئیک مبتنی بر حسگر زیستی الکتروشیمیایی برای بررسی تسهیم شده عوامل زیستی تعداد صفحات انگلیسی 77 صفحه (19750)تعداد صفحات فارسی 60 صفحه سال انتشار 2012انگلیسی…

 • تحقیق با موضوع تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

  تحقیق با موضوع تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دریافت تحقیق با موضوع تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 تحقیق با…

 • تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام

  تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام دریافت تحقیق درباره سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 مقاله درباره سن مسئولیت كیفری در حقوق اسلام…

 • دانلود تاریخچه كنترل كیفیت QC 36 ص

  دانلود تاریخچه كنترل كیفیت QC 36 ص دریافت دانلود تاریخچه كنترل كیفیت QC 36 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 دانلود تاریخچه كنترل كیفیت QC 36 ص تحقیق تاریخچه كنترل…

 • تحقیق در مورد تاریخ سیاسی ائمه

  تحقیق در مورد تاریخ سیاسی ائمه دریافت تحقیق در مورد تاریخ سیاسی ائمه دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 84 ائمه اطهارتاریختاریخ سیاسی ائمهتاریخچه ائمه اطهارتایرخ ائمهتحقیق تاریخدانلود تحقیقزندگینامه ائمهكار…

 • آموزش الکترونیک

  آموزش الکترونیک دریافت آموزش الکترونیک 1 دسته بندی فناوری اطلاعات بازدید ها 144 فرمت فایل doc حجم فایل 10 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 5 8,800 تومان آموزش الکترونیکیب) تعامل بین مربی و كارآموزج) دسترسی به منابع اطلاعاتید) تغییر نگرش…

 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی

  مدیریت استراتژیک منابع انسانی دریافت مدیریت استراتژیک منابع انسانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 321 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مدیریت استراتژیک منابع انسانی به هرمسئله عمده ای می پردازد که بر طرح استراتژیک سازمان تاثیر…

 • دانلود پاورپوینت بررسی موزه فرش تهران

  دانلود پاورپوینت بررسی موزه فرش تهران دریافت دانلود پاورپوینت بررسی موزه فرش تهران پاورپوینت بررسی موزه فرش تهران در 26 اسلاید زیبا وقابل ویرایش با فرمت pptx دسته بندی معماری بازدید ها 118 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.055 مگا…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه

  بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در محفظه دریافت بررسی انتقال حرارت ترکیبی شامل جابجایی اجباری، هدایت و تشعشع در حضور محیط مشارکت کننده گازهای غیر خاکستری در…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش شیوه های حل تعارض دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 155 دانلود مبانی…

 • مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان انگور

  مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان انگور دریافت مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان انگور مقاله کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان انگور در فرمت ورد در 15 صفحه دسته بندی کشاورزی بازدید ها 129 فرمت فایل doc حجم فایل 25…

 • پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی

  پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دریافت پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 362 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود پاورپوینت انگیزه و نقش آن در پیشرفت…

 • مقاله محاسبه ضرایب سری مودال پاسخ ورودی صفر سیستمهای غیرخطی به کمک نامساویهای ماتریسی خطی

  مقاله محاسبه ضرایب سری مودال پاسخ ورودی صفر سیستمهای غیرخطی به کمک نامساویهای ماتریسی خطی دریافت مقاله محاسبه ضرایب سری مودال پاسخ ورودی صفر سیستمهای غیرخطی به کمک نامساویهای ماتریسی خطی به دست اوردن پاسخ تحلیلی یک سیستم غیر خطی…

 • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر

  تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر دریافت تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید صفحه کلید کامپیوتر در 24 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 20 فرمت…

 • بررسی كلیات هنر طراحی تذهیب و تشعیر

  بررسی كلیات هنر طراحی تذهیب و تشعیر دریافت بررسی كلیات هنر طراحی تذهیب و تشعیر دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 180 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 در بین كلیه هنرمندان و مصورانی كه در…