• بالون بکری جهت کنترل خونریزی بعد از زایمان 

• غربالگری Cell-Free Fetal DNA Testing

• کولپوسکوپی و پاتولوژی سرویکس

زمان:         14/2/94        ساعت 5 بعد از ظهر

مکان:       سالن بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان