کمیته

 

هیأت مدیره: 

دکتر ناهید افتخاری : ریاست انجمن
دکتر زهرا کامیابی
دکتر طیبه نادری
دکتر زهرا ثانی 
دکتر ویکتوریا حبیب زاده
دکتر صدیقه حمزه نژاد
 
 کمیته علمی :
دکتر ایراندخت مهری ماهانی:مسؤول  کمیته علمی
دکتر فاطمه میرزائی
دکتر مهدیه شادکام
دکتر سمیرا صحبتی
 
 کمیته رفاهی :
دکتر افسانه سادات مشکانی:مسئول کمیته رفاهی
دکتر زهره سالاری
دکتر فرشته قاسمی
دکتر مریم پوررحیمی
 

کمیته پیگیری مسائل حقوقی: هیأت مدیره